Privacyverklaring

Waarom dit privacy statement ?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring willen wij u hierover nader informeren.

TOEPASSELIJKHEID PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Kreeft Betonrenovatie en Injectietechnieken B.V. en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

 

VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN, LEVERANCIERS EN ANDERE OPDRACHTNEMERS

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

DELEN EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Kreeft Betonrenovatie en Injectietechnieken B.V. kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

Kreeft Betonrenovatie en Injectietechnieken B.V. maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Kreeft Betonrenovatie en Injectietechnieken B.V. verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

Kreeft Betonrenovatie en Injectietechnieken B.V. verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Kreeft Betonrenovatie en Injectietechnieken B.V. geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.